ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ถนนสุรนารี  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา 30000

โทร.044-256151  โทรสาร.044-256151

Email : necvep@necvep.go.th

www.necvep.go.th