บทบาทหน้าที่


บทบาทหน้าที่

 1. นิเทศการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบันในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 2. วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการกำลังคน การพัฒนาหลักสูตรการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ การจัดการศึกษา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่แก่ผู้บริหาร ครู คณาจารย์ ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
 3. ศึกษา ค้นคว้า เผยแพร่งานวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ
 4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศและการพัฒนางานทางด้านวิชาการ
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 1. ช่วยอำนวยการและการประชุมต่างๆ ของหน่วยงาน
 2. ประสานงานกับสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
 3. ดำเนินเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการของหน่วยงาน
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณประจำปี การจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานประจำปี
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมและให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารงานทั่วไป
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 8. ส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มนิเทศการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

 1. วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการเพื่อสนับสนุนการนิเทศ
 2. นิเทศการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการศึกษาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 3. นิเทศส่งเสริม สนับสนุนการผลิต การพัฒนา และการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
 4. นิเทศการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 6. สรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนางานวิชาการต่อหน่วยศึกษานิเทศก์
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมวิชาการ

 1. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการนิเทศ
 2. สร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานเครือข่ายใน พื้นที่ที่รับผิดชอบ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์เพื่อเผยแพร่ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิชาการ
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน ครู คณาจารย์และการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
 5. ดำเนินการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เรียน ครูและคณาจารย์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 6. สรุปผลการปฏิบัติงานและเสนอแนวทางการพัฒนางานวิชาการต่อหน่วยงาน
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือที่ได้รับมอบหมาย