วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นหน่วยงานหลักในการนิเทศและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ”


พันธกิจ (Mission)

1.    นิเทศกระบวนการจัดการเรียนรู้

2.    นิเทศกระบวนการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา

3.    นิเทศและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

4.    ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

5.    ส่งเสริมการวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา